loading...
طراحی سایت ایران
Webdesign بازدید : 2763 شنبه 24 مهر 1395 نظرات (0)

 

انواع سایت برای طراحی سایت

 

سایتها به دو نوع کلی تقسیم میشوند:

static سایتهای ایستا ·

dynamic سایتهای پویا ·

سایتهای ایستا شامل تعدادی فایل صفحه هستند که باوارد کردن اطلاعاتبه صورت خیلی ساده به نمایش در می اید


این فایلها ثابت هستند و محتوای ثابتی دارند. اصولاً مدیریت این سایتها نیازمند به تسلط کامل به برنامه نویسی،یا خیای ساده به html تسلط داشته باشید 

که زمان زیادی مصرف میکنید و به همین دلیل بسیار کم استفاده می شود. این مدل سایت را میتوان علاوه بر پنل سایت بر روی فضاهای رایگان نیز پیاده نمود.سایتهای ایستا برای معرفی محصولات، بیوگرافی و ... مناسب هستند.

نوشتن پست در سایتهای پویا همانند وبلاگنویسی است و به همین جهت

مدیریت این سایتها بسیار آسان و لذتبخش می

در سایتهای ایستا متنهای سایت در فایلها قرار دارناد در صاورتی کاه در

سایتهای پویا هیچ مطلبی از سایت درون فایل قارار نادارد و در یاک منبا

جم آوری شدهاند. )database( اطلاعاتی به نام دیتابیس

تفاوت یک سایت پویا که کاملترین در نوع خود است با وبلاگ در این میباشد

که:



میتوانید به طور نامحدود پست )مطلب( بگذارید و محدودیتی در تعداد ·

کاراکترها وجود ندارد.

میتوانید عکس و فایل به پست سنجاق کنید؛ در صورتی که در وبالاگ ·

باید عکس یا فایل موردنظر در پست را در یک آپلودسنتر آپلود کنید.

· تعداد قالبهای موجود برای سایتها بسیار بیشتر از قالبهاای وبالاگ

است. همچنین علاوه بر طراحی آسانتر، میتاوان از گرافیاک و قادرت

بالاتری نیز بهره برد.



هاست:

server( هاست فضایی از یک سرور ( است که در قبال پرداخات وجاه بارای

مدتی معین به شما واگذار میشود. سارور نیاز یاک ابرکاامیپوتر متصال باه

اینترنت پرسرعت میباشد که فایلهای موجاود در هاسات شاما در آن قارار



· ناوع فایلهاایی کاه باین سارور و کاامیپوتر :)protocol( پروتکال

بازدیدکننده ردوبدل میشود تا حدودی توسط پروتکل قابل حدس زدن

http است. برای مثاال بارای ساایت https ، های عاادی بارای انتقاال

اطلاعات مهم و سری مثل رمز کارتهای بانکی برای خرید اینترنتی و...

میتوان باا یاک داماین همزماان تعاداد :)subdomain( سابدامین·

نامحدودی سایت را مدیریت کرد. برای این کار میتوانید از ساابدامین

http://blog.example.com استفاده کنید. برای مثاال را میتوانیاد

برای وبلاگ خود ست (set در اینجا به معناای تنظایم داماین بار روی

هاست یا یک آدرس دیگر( کنید. سابwww دامین اصلی سایت اسات

کاااه وارد کاااردن در آدرس ساااایت اختیااااری اسااات. یعنااای

عملاً یاک http://www.example.com وhttp://example.com

راwww کار را انجام میدهند. البته در سایر سابدامینها هم میتاوان

وارد کرد هرچناد کاه قاعادتاً نوشاتن آن اشاتباه اسات. بارای مثاال

http://www.blog.example.com

نام سایت: این بخش اسم خود سایت شماست که کاملاً دلخواه اسات و ·

هنگام خرید دامین آن را انتخاب میکنید.

این بخش نمایندهی نوع فعالیت :)top level domain( دامین سطح بالا ·

سایت شماست. البته امروزه این اصل زیااد رعایات نمیشاود و بیشاتر

اساتفاده میکنناد. لیساتی از .com سایت ها از دامین ساطح باالای

دامینهای سطح بالا را در زیر مشاهده میکنید.



نام دامین تراز بالا کاربرد نام دامین تراز بالا کاربرد

.com عمومی .biz خرید و فروش

اینترنتی

.net شبکههای

اینترنتی

.tv شبکههای

تلویزیونی و

ماهوارهای

.org نهادها و

سازمانها

.ir سایتهای ایرانی

webrgb در ادامه 7 نکته در مورد دامین به نقل از سایت

-1 ماندگاری در ذهن: اولین نکته و شاید مهمترین نکته این است کاه داماین

شما به سادگی در ذهن افراد ثبت شود تا بتوانند بدون نیاز به هرکااری، آن را

به خاطر آورده و دوباره به سایت شما بازگردند.

لیستی از نامهای موردنظر خود که به راحتی در ذهن ثبت می شاوند و در یااد

میمانند، تهیه کنید. به یاد داشته باشید که شاید لازم باشد برای دامین خاود

هزینهی بالایی کنید و آن را از کسی که قبلاً ثبتش کرده، بخرید!

در اولویت هستند: بسیاری از مردم گمان میکنناد کاه .com -1 دامین های

تنها دامینهای موجود هستند و اغلب به پایاان اساامی کاه .com دامینهای

هم اضافه میکنند و جستجوی خود را انجام مایدهناد! .com میشنوند، یک

دامین موردنظر شما به ثبت رسایده باود، مشاکلی نیسات .com اگر پسوند

میتوانید از پساوندهای معاروف دیگار مانناد .net .org ،.biz ، و .info یاا



استفاده کنید. البته دامینهای هر کشور، جایگاه خود را دارند مثلاً برای ایران

.ir و...

-3 به غلطهای املایی توجه داشته باشید: این نکته از دو جهت مهم است هام

مثبت و هم منفی. مثبت اینکه باعث میشود با ثبت دامینهای دارای غلطهای

وmashhad.com املایی رایج، ترافیک خاصی جذب نمایید مثلاً ثبت دامین

در کنار هم، باعث میشود افرادی که با هر دو املا ایان mashad.com دامین

کلمه را تایپ می

کنند را هدف بگیرید. و منفی هم از این جهت کاه ماثلاً اگار

فقاط یکای از دو داماین مثاال فاوق را داشاته باشاید، دساتهی زیاادی از

بازدیدکنندگانتان را میتوانید از دست بدهید!

-4 سایر پسوندها را نیز ثبت کنید: این نکته وقتی اهمیت بالا پیدا میکند کاه

رقبای شما یکی از پسوندهای شما را به ثبت برساانند. البتاه در وب فارسای،

زیاد به چشم نمیآید و اغلب رقابت چندان بالا نیسات کاه لازم باشاد تماام

پسوندها را ثبت کنید مگر در برخی موارد بسیار خاا . در هار صاورت، اگار

نسبت به ثبت سایر پسوندها اقدام نمایید، تصمیمی مناسب اتخاذ نمودهاید.

-5 دامین شما تا جایی که ممکن است باید کوتاه باشد: هرچاه کوتااهتار، باه

یادماندنیتر! به همین سادگی اما بسیار بسیار مهم.

-6 از خط تیره )-( استفاده نکنید: احتمال اینکه در زمان ثبت دامین، داماین

مدنظرتان به ثبت رسیده باشد بسیار بالاست. در این حالت خیلیها با استفاده



از خط تیره، دامین مشابه را به ثبت میرسانند. ایان کاار یکای از اشاتباهات

بزرگ در ثبت دامین به شمار میرود و باعث میشود ترافیکی کاه متعلاق باه

شماست، به دلیل وجود همین خط تیره، به دامین مشاابه و فاقاد خاط تیاره

منتقل شود. همچنین افزودن عدد به انتهاای داماین ماوردنظر نیاز توصایه

نمیشود مگر اینکه عدد مفهومی در وبساایت شاما را منتقال کناد ماثلاً

websaz24.com یعنی ساخت وب سایت در 14 ساعت.

-7 دامین شما برای تبلیغات نیز باید مناسب باشد: اگر وب ساایتی راهانادازی

میکنید، قطعاً برای آن برنامههای تبلیغاتی خواهید داشت. اینکه دامین شاما

به سادگی در تبلیغات به کار گرفته شود نیز مهم است. یک دامین فاقد معنی و

طولانی هرگز مناسب تبلیغات در یک روزنامه نخواهد بود!

سیستم مدیریت محتوا:

سایت دینامیک از آنجا نیاز به پنل سایت دارد که باید یک دیتاابیس وجاود

داشته باشد که اطلاعات از آن فراخوانی شود. دیتاابیس منبعای از اطلاعاات

است که محتوای سایت شما را تشاکیل میدهاد. باه جاای ویارایش ساایت

استاتیک که کاری بس دشوار است میتوان با یک نرمافزار به دیتابیس مطلاب

افزود که مدیریت سایت را در حد داشتن یک وبلاگ آسان میکناد. باه ایان

نارمافزارهاا سایاماس ) Content Management System ( یاا سیساتم

مدیریت محتوا میگویند. سیاماس ها به مدیر سایت اجازه میدهند که بادون



دانستن زبان برنامه نویسی سایت خود را مدیریت کند. سایاماسها را باه دو

بخش سایتساز و وبلاگساز تقسیم می کنند. سیاماسهای سایتسااز بارای

ساختن سایتهای تجاری ، خریدآنلاین و... استفاده و سیاماسهای وبلاگساز

برای ساختن سایتهای دانلود ، سایتهای آهنگ و به طور کلی سایتهایی که

برای بازدیدکننده مطلب دارند )نه خدمات( استفاده میشوند.

و دروپال )Joomla( از معروفترین سیاماسهای سایتساز میتوان به جوملا

و از معروفتاارین ساایاماسهای وبلاگساااز میتااوان وردپاارس )Drupal(

را نام برد. )Datalife Engine( و دیتالایف انجین )WordPress(

سیاماسهای وبلاگساز برای هر دو منظور استفاده میشوند و به دلیل فراگیر

بودن، مدام در حال تغییر و تحولاند. امروزه بیشتار از 13 درصاد از مادیران

سایتها در سراسر دنیا از وبلاگساز وردپرس استفاده میکنند. از ساایتهای

ایرانی که از وردپرس استفاده میکنناد میتاوان نودهشاتیا، فاارس کیادذ و

دانلودها را نام برد.

در واق میتوان این مثال را زد: پنل سایت مثل یک دفتر نقاشی است کاه در

آن نمیتوان به درستی نوشت! ولی اگر بتوان آن را خط کشای کارد میتاوان

خیلی آسان



بخشی که بازدیدکنندهی سایت شاما میتواناد آن را :)forend( فوراند·

مشاهده کند.

بک·



چکیدهی نکات

تعریف سایت: دسترسی محدود به یک سری فایل های مرتبط در یک سرور.

تعریف سرور: یک ابرکامپیوتر متصل به اینترنت پرسرعت که فعالیت همیشگیی

دارد و فایلهای یک سایت درون حافظهی آن قرار دارند.

هاست )میزبانی(: دریافت وجه از مدیر یک سایت و قگرار دادن مدگدار معینگی از

فضای سرور در اختیار او.

آیپی: چهار عدد که با ندطه از هم جدا شده اند و فرد با وارد کردن آن میتوانگد

به یک سایت وارد شود.

دامین )دامنه(: عبارتی است که به علت سختی حفظ کردن آیپی بگرای اشگخا

عمومی جاییزین شده است.

سیاماس: نرمافزاری برای وبسایتها جهت ارائهی مطلب.

اسکریپت: نرمافزاری برای وبسایتها که کاربردهای مختلفی دارند.

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 35
 • بازدید امروز : 10
 • باردید دیروز : 98
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 156
 • بازدید ماه : 1,848
 • بازدید سال : 35,112
 • بازدید کلی : 171,990